Dokument

Här samlar vi våra policys och avtal som beskriver hur vi hanterar vår verksamhet och personal.

Kvalitetspolicy

Samhälle
Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför
 följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
 har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
 minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 minimerar vi förbrukning av vatten och energi

....läs mer

Likabehandlingspolicy

På Solotec AB ska bemötande, kommunikation och service ges utifrån människors lika värde och individuella förutsättningar och behov – inte utifrån bemötarens föreställningar. Trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot individens hälsa, välbefinnande och arbetsglädje och kan ge upphov till onödiga sjukskrivningar och sänkta prestationer. Läs mer .....

Miljöpolicy

Syfte
Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har. Läs mer.....

Integritetspolicy (GDPR)

Solotec AB ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter av sina kunder och leverantörer. Vi på Solotec AB värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och sparas, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Solotec AB samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser. Läs mer ........